Bo Kihon

Attacchi
Difese
Prese e cambi
Oiuchi
Tsuki
Nuki
Gyakuuchi
Kosauchi
Kosauke

Kogaeshi
Ogaeshi

 

Kihon dosa

Bo kihon dosa dai ichi
Bo kihon dosa dai ni

Kata

Bo shorei no kata dai ichi
Bo shorei no kata dai ni
Bo shorei no kata dai san
Choun no kun
Shushi no kun
Sakugawa no kun
Sueyoshi no kun

Kumite

Bo kiso kumite dai ichi
Bo kiso kumite dai ni
Bo kiso kumite dai san
Bo bunkai kumite
Bo jissen kumite