Sai Kihon

Attacchi
Difese
Prese e cambi
     

 

Kihon dosa

Sai kihon dosa dai ichi
Sai kihon dosa dai ni

Kata

Sai shorei no kata dai ichi
Sai shorei no kata dai ni
Sai shorei no kata dai san
Kubo no sai
Chatan Yara no sai

Kumite

Sai kiso kumite dai ichi
Sai kiso kumite dai ni
Sai bunkai kumite
Sai jissen kumite